info@stucawall.be | 0472/57 47 09

algemene voorwaarden

Art 1 – Toepassingsgebied.
Onderhavige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte beschreven opdracht, die eerstgenoemd – verder de aannemer genoemd – in opdracht van tweede genoemde – verder de opdrachtgever genoemd – zal uitvoeren, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper.
Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aannemer.
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

Art 2 – Geldigheidsduur van de offertes.
Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 30 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Art 3 – Prijzen.
De prijzen zijn op gemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte en zonder dat er ter plaatse is vastgesteld.
Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch steeds een verrekening plaatsvinden wanneer: -de uitvoering gewijzigd wordt, -de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, calculatiefouten bevatten of verschillen van onze nacalculatie bij oplevering van de werf.
Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties en dergelijke te recupereren.
Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerte zijn niet inbegrepen in uw offerteprijs en zorgen voor een meerkost op uw factuur.
Voor de facturatie in regie worden werkuren geteld vanaf het laden van voertuig door de arbeiders in de depot, tot de terugkeer aan de depot en NA het lossen diens voertuig. Kostprijs voor regie-uren staan vermeld in de offerte.

Art 4 – Betaling.
De eerste factuur bedraagt 30% van totaalsom offerte voor aanvang van de werken, indien deze niet wordt voldaan, zullen de materialen niet worden aangeleverd en de werken niet gestart worden. De tweede tussentijdse factuur (40% van totaalsom offerte) volgt net voor de eindlaag in sierpleister. Na vereffeningen van deze factuur wordt de sierpleister aangebracht, voeren wij een nacalculatie uit en zal u aansluitend de opleveringsfactuur (resterende 30% van totaalsom offerte) ontvangen. Meerdere tussentijdse facturen zijn mogelijk naargelang de omvang van het offerte bedrag.
Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8.5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling.
Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR.
Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijk en aangetekende zending binnen de 7 kalenderdagen na opmaak van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.
Bij het niet betalen van de factuur behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten.
Bij betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg tenzij vooraf anders afgesproken met de aannemer.

Art 5 – Onvoorziene omstandigheden.
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en / of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

Art 6 – Uitvoering.
De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de consumptierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet- levering of laattijdige levering te wijten aan de niet- levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen en contractueel geval van overmacht.

Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.
De opdrachtgever dient de werf te voorzien van stromend water, 220 stroom en een werftoilet. Bekabeling/contactdozen ivm telefonie/tv elektriciteit, etc.. bevestigd aan de gevel zijn niet onze verantwoordelijkheid, U dient hiervoor de bevoegde instanties te contacteren ivm losmaken en/of terugplaatsen en eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de opdrachtgever.

Art 7 – Ontbinding.
Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelling of opdracht, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling of opdracht met een minimum van 500 EUR.
Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of bestelde materialen.
Bij uitstel van een in de planning opgenomen project, in de 10 voorafgaande werkdagen voor uitvoering, dat niet door overmacht van ziekenhuisopname, weeromstandigheden of medeaannemers hun planningen is, zal eveneens een schadevergoeding van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van 500 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.
Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, dan zal de koper ertoe gemachtigd zijn bij ons een gelijkwaardig bedrag te vorderen.

Art 8 – Overdracht van risico’s.
De overdracht van de risico’s gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.
De klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden en op een veilige en droge manier gestockeerd kunnen worden.
Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (+ 15 min.) zullen worden aangerekend in regie.
Schade aan de geleverde materialen na levering in goed staat zullen eveneens ten laste van de opdrachtgever zijn.

Art 9 – Waarborgen.
Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf de levering.
Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.
Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.
Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage en / of voorbereiding uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels der kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de klant, schade veroorzaakt door overmacht en/of derden, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, te vroeg overschilderen, doorboren van koude bruggen, etc.
De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Art 10 – Geschillen.
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.